कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.

सं.

पालिका

कर्मचारीको नाम

पद

सेवा

समुह

तह

श्रेणी

सम्पर्क नं.

कैफियत

1

धरान उप-महानगरपालिका

महेन्द्र कुमार पैंकरा

प.वि.अ.

कृषि

लाईभस्टक

आठौं

9842037599

 

2

धुर्व कुमार राई

अधिकृत

कृषि

लाईभस्टक

छैटौ

9842070074

 

3

बृख राज राई

प.से.प्रा.

कृषि

लाईभस्टक

पाँचौ

9855046612

 

4

किशोर त्रिखत्री

प.स्वा.प्रा.

कृषि

भेटेरिनरी

पाँचौ

9842580207

 

5

रेनुका तामाङ्ग

प.स्वा.प्रा.

कृषि

भेटेरिनरी

पाँचौ

9815318804