कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.

सं.

पालिका

कर्मचारीको नाम

पद

सेवा

समुह

तह

श्रेणी

सम्पर्क नं.

कैफियत

गढी गाउँपालिका

ब्रहमदेव यादव

अधिकृत

कृषि

भेटेरिनरी

छैटो

9842151751

 

कुन्दन यादव

प.से.प्रा.

कृषि

लाईभस्टक

पाँचौ

 

 

3

चन्द्र बहादुर कटुवाल

 

कृषि

 

चौथो

 

करार

4

बिरेन्द्र सरदार

 

 

 

चौथो

 

करार