कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.

सं.

पालिका

कर्मचारीको नाम

पद

सेवा

समुह

तह

श्रेणी

सम्पर्क नं.

कैफियत

1

देवानगंज गाउँपालिका

हरि नारायाण मेहता

अधिकृत

कृषि

लाईभस्टक

छैटो

9842148764

 

2

अरविन्द मेहता

 

कृषि

 

चौथो

 

करार

3

भगवान कामत

ना.प.स्वा.प्रा.

कृषि

 

 

 

करार