प्रस्ताव आहवानको सूचना पठाएको सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव आहवानको सूचना पठाएको सम्बन्धमा ।