अनुदानमा बोयर बोका वितरणको लागि दररेट पेश गर्ने सुचना ।