भैसी व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम निरन्तरताको लाभग्राही छनोट सम्बन्धीको आशय पत्रको सूचना ।