ठेक्का प्रदान गर्ने समबन्धी सूचना

ठेक्का प्रदान गर्ने  समबन्धी सूचना