बोयर बोका वितरण र द्बन्द्ध पिडित लक्षित पशु विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।