आ.व. 2078/79 मा बर्ड फ्लू नियन्त्रण क्रममा नष्ट गरिएका पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ तथा सामग्रीहरुको राहत दिने सम्बन्धमा सूचना ।