कृषि मुलश्चःजिवनम्

पशु विकाश सेवा

पशु विकास सम्बन्धि विभिन्न अनुदानहरु
  • भैँसि ब्लक विकास कार्यक्रम
  • बाख्रा ब्लक विकास कार्यक्रम
  • मत्स्य ब्लक विकास कार्यक्रम
  • युवा लक्षित पशु विकास कार्यक्रम
  • बाख्राको बृहत्तर पकेट कार्यक्रम
अभिलेखिकरण
  • पशुपंछी फर्म अभिलेखिकरण
  • समुह/समित अभिलेखिकरण
  • पशुपंछि तथ्याङ्क व्यवस्थापन
पशु सेवा प्रसार
  • तालिम, गोष्ठी, जनचेतना
  • प्रविधि हस्तान्तरण