सूचना

2079-12-08 सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सुचनाको हक समबन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ( २०७९ कार्तिक देखी पौष सम्म) सूचना
2079-11-28 गोलिया काठ तथा दाउरा सिलबन्दी बोलपत्र माध्यमद्बारा लिलाम विक्रीको सूचना । सूचना
2079-11-25 सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सुचनाको हक समबन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०७९ श्रावन देखी असोज) सूचना
2079-10-27 अनुदानमा बोयर बोका वितरणको लागि दररेट पेश गर्ने सुचना । सूचना
2079-10-24 आशय पत्रको सूचना सूचना
2079-09-29 दुध उत्पादनका आधारमा अनुदान कार्यक्रमको आशय पत्रको सूचना सूचना
2079-09-29 बाख्रा ब्लक कार्यक्रमको आशय पत्रको सूचना सूचना
2079-09-14 ठेक्का प्रदान गर्ने समबन्धी सूचना सूचना
2079-09-07 साइलेज सम्बन्धी यन्त्र उपकरण तथा पूर्वाधार निर्माण सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्ह्ववान सम्बन्धि सूचना सूचना
2079-09-07 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सूचना
2079-09-06 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सूचना
2079-08-28 प्रस्ताव आहवानको सूचना पठाएको सम्बन्धमा । सूचना
2078-08-16 आशय पत्र सूचना
2078-08-08 प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको आशयको सुचना सूचना
2078-05-29 पशु चिकित्सक अस्पताल र पशु जाँच संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान - सुनसरी सूचना
2077-04-32 कार्यक्रम सार्वजानिकरण आ.व. २०७८।७९ सूचना
2078-04-28 प्रस्ताव आह्वानको सुचना!! सूचना
2078-09-26 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना (ब्लक विकास कार्यक्रम) सूचना
2078-09-11 खोप कार्यक्रम बारे सूचना
2078-11-11 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सूचना
2079-02-04 निजि पाराभेट/प्राईभेट पशु चिकित्सकहरुलाई कृ.ग. तथा उपचार उपकरण खरिदमा सहयोग सम्बन्धि सुचना सूचना
2079-04-16 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको आ.व. ०७९।८० को प्रस्ताव अव्हान सम्वन्धी सूचना सूचना
2079-04-16 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको आ.व. ०७९।८० को प्रस्ताव अव्हान सम्वन्धी सूचना सूचना